Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Perheoptikko Kimmo Katajisto Oy

Yhteystiedot:
Kauppiaskatu 8
20100 Turku

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Perheoptikko Kimmo Katajisto oy / Kimmo Katajisto
Kauppiaskatu 8
20100 Turku
02-2502952
katajisto@optikko.net

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Kimmo Katajisto
Perheoptikko Kimmo Katajisto oy
Kauppiaskatu 8
20100 Turku
02-2502952
katajisto@optikko.net

2. Rekisteröidyt

Yrityksen asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
• silmälasien ja/tai piilolasien määritykseen vaadittavat tiedot
• ammattinimike
• optikkotoimialaa ohjeistavan lainsäädännön vaatimat tiedot kuten asiakkaan tunnistaminen sotun mukaan

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Perheoptikko Kimmo Katajisto oy / Kauppiaskatu 8 20100 Turku

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen, sähköpostikeskustelun tai puhelinkeskustelun kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Perheoptikko Kimmo Katajisto oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin optikkoliiketoimintaa ohjaava lainsäädäntö velvoittaa tietoja säilyttämään.
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan ottamalla yhteyttä yritykseemme sähköpostilla katajisto@optikko.net

8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Perheoptikko Kimmo Katajisto Oy:n työntekijät ja yrityksen liiketilassa vastaanottavat silmälääkärit.

Tietokeskus oy varmuuskopio ja varastoi henkilöstörekisterimme tietoturvallisesti. Tietokeskuksen IT -tuella on pyynnöstämme mahdollisuus päästä tietojärjestelmäämme. Emme ulkoista henkilötietojen käsittelyä alihankintana kolmannelle osapuolelle.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Close
Go top